Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

,27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı resmî gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik gereği tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen aşağıdaki MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni okuyunuz, Hizmeti almaya başlamakla işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu satışı onayladığı takdirde satışa konu hizmet bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1– HİZMET SAĞLAYICI:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta:

1.2– ALICI:

Adı/Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

 MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri sitede yer almaktadır. Listelenen veya ALICI’ya telefonla yahut e-posta yoluyla bildirilen fiyat satış fiyatıdır. Fiyatlar güncelleme yapılana dek geçerlidir. Süreli olarak ilan edilmiş fiyat var ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdadır.

 

MADDE 3 – HİZMET BİLGİLERİ

Hizmet Türü:

Ürün:

Hizmetin Açıklaması:

Adedi:

Satış Fiyatı (KDV dâhil):

Ödeme Şekli:

Fatura Adresi:

İptal Süresi:

Sipariş ve Hizmet Başlangıç Tarihi:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1.  ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin ön bilgileri ve iş bu sözleşmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu, hizmetin satın alımını onaylaması sonrasında elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  Ödemeler kredi kartı ile veya diğer elektronik ödeme araçları yoluyla gerçekleştirebilmektedir. ALICI’nın ödemesi gerçekleştiğinde sipariş işleme alınacak ve ödemenin HİZMET SAĞLAYICI’ya intikali sonrası sipariş onaylandığında e-mail yoluyla veya sms yahut mobil uygulama içi bildirimle ALICI’ya bilgilendirme yapılacaktır.

4.3. ALICI’nın sisteme abone olurken beyan ettiği E-mail adresine gönderilen onay postası resmi fatura niteliği taşımamakta, yalnız bilgilendirme amacı taşımaktadır. ALICI, ödemeye ilişkin faturasına erişmek isterse, HİZMET SAĞLAYICI’ya bu talebini yazılı olarak bildirir ve HİZMET SAĞLAYICI ilgili faturayı ALICI’nın kayıt olurken bildirdiği eposta adresine gönderir. ALICI’nın kayıt olurken beyan ettiği Eposta adresi yoluyla ALICI’ya gönderilen bu faturanın gönderilmesi sonrasında, ALICI, bundan böyle faturanın kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunmayacağını peşinen kabul eder. ALICI, ayrıca faturanın kendisine ait adrese de gönderilmesini isterse bunu da HİZMET SAĞLAYICI’ya yazılı olarak bildirir ve masrafı ALICI’ya ait olmak üzere ilgili ödemeye ilişkin fatura ALICI’ya ait adrese gönderilir. ALICI, bu durumda kendisine gönderilen faturanın kargo ücretini ödemez veya teslim almaz ise, faturanın tebliğ edilmediği iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.

4.4. HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmeti, sitede yayınlanan ilanı veren kişi veya kurum tarafından belirlenen tarihte yerine getirilir. Hizmet ifa edildiği gün, ALICI tarafından hizmetler alınmış, HİZMET SAĞLAYICI tarafından hizmetler teslim ve ifa edilmiş sayılır. Sipariş konusu hizmetin ifası için mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmış ve hizmet bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HİZMET SAĞLAYICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI, hizmet bedelini ödemekle, sitede yayınlanan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okumuş ve onaylamış sayılacağını peşinen kabul eder.

4.5. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ifasına başlandıktan sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI, bu süre içinde hizmet almış ise hizmet bedelini   3 gün içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya öder. Hizmet bedelinin ödenmemesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’ın hukuken başvuracağı yasal takip hakları saklıdır.

4.6. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET SAĞLAYICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.7. ALICI, İzmir Yamaç Paraşütü’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HİZMET SAĞLAYICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.8.  ALICI, İzmir Yamaç Paraşütü’nü kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

4.9. ALICI, İzmir Yamaç Paraşütü’nü kullanırken, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.10. İzmir Yamaç Paraşütü üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.11. Sözleşme konusu hizmetin ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa verilmesi halinde hizmet alacak kişinin ve/veya kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulmaz.

4.12. ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, Süresinde kullanılmayan hizmetlerin devir etmediğini, kullanmadığı hizmetlerin bedelinin iadesini talep edemeyeceğini, hizmetin alınabilmesi için gerekli donanım, aksesuar, kıyafeti bulundurmama, hizmet konusuna uygun gerekli sağlık veya yaş prosedürüne uyumluluk sağlamama, hava koşullarının uygunsuzluğu veya değişikliği gibi benzer sebeplerle HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumlu olmadığını; ALICI’nın talep ettiği zamanlarda hizmetin ifası için ilan verene ulaşılamadığı durumlarda HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumlu olmadığını, yapılan programın ALICI’nın kusuru nedeni ile uyulmaması durumunda HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumlu olmadığını ve telafi talep edilemeyeceğini bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. HİZMET SAĞLAYICI mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmetin süresi içerisinde ifa edemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaptığı şekilde kendisine iade edilir. İşbu hüküm hizmetin ifasına hiç başlanmaması halinde uygulanacak olup, hizmetin ifasına başlandıktan sonra ortaya çıkabilecek kesilme ve aksamalarda HİZMET SAĞLAYICI, ALICI ile iletişime geçerek kendi kusuru nedeni ile ertelenen, duran, kesilen hizmetin telafisini yapabilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI:

5.1. HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmet, belirlenen tarihte satın alınan ilan sahibi kişi veya kurumlarca verilecek olup, ALICI’nın cayma hakkı başlangıcı mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gündür, ancak hizmetin ifasına başlanmamış ise bu cayma hakkı kullanılabilir. Ancak bu cayma hakkı;

1.    a) etkinlik saatine 24 saatten daha fazla süre kaldığında kullanılmış ise ücret iadesi yapılabilir.

2.    b) Cayma hakkı, etkinlik saatine 24 saatten daha az bir süre kaldığında kullanılmış ise ücretin yüzde otuz beşi (%35) kadar ceza kesilir ve kalan ücret ALICI’ya iade edilir.

3.    c) Cayma hakkı, etkinlik saatine üç saat veya daha az süre kaldığında veya eğitim/ faaliyet / etkinlik saatinde veya başladıktan itibaren kullanılırsa, ALICI, bu etkinliğe katılsa da katılmasa da hiçbir koşulda ücret iadesi yapılmaz ve Ücreti HİZMET SAĞLAYICI adına tahakkuk ettirilir. Site üzerinden verilen Hizmet, anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için iadesi söz konusu değildir.

5.2. Sözleşmenin imzalanması sonrasında ALICI’nın tam para iadesi alabilmesinin tek yolu, hizmete hiç başlanmamış ve kullanılmamış olması şartıyla, sözleşmenin yapılmasını müteakip 14 gün içerisinde içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunarak iptal etmesidir. Bu durumda HİZMET SAĞLAYICI cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli iade etmekle yükümlüdür.

5.3. Cayma hakkı süresi, mesafeli satış sözleşmesinin onaylandığı tarihte başlar. Cayma Hakkının kullanılması için HİZMETİN İFASINA HİÇ BAŞLANILMAMIŞ olması gerekmektedir. Şayet hizmetin ifasına başlanmış ise; örneğin alınan hizmet paketi kapsamında ALICI bir veya birden fazla kez hizmet almış ise bu durumda cayma hakkı kullanılamaz. Bu durumda hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.4. ALICI, hizmet faturası kendisine ulaştığı takdirde cayma hakkını kullanması nedeni ile ilgili FATURANIN üzerine “iade faturasıdır” ibaresi yazarak derhal HİZMET SAĞLAYICI’ ya iletmek ile yükümlüdür. HİZMET SAĞLAYICI, ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli ödeme sırasında kullanılan vasıta ile aynen iade edecektir. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden ve ödeme usullerinden HİZMET SAĞLAYICI sorumlu değildir.

5.5. Hizmet ifasına başlandı ise ve bu süre içinde ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle örneğin hizmeti kullanmama, hizmetin alınabilmesi için gerekli donanım, aksesuar, kıyafeti bulundurmama, hizmet konusuna uygun gerekli sağlık veya yaş prosedürüne uyumluluk sağlamama, hava koşullarının uygunsuzluğu değişikliği gibi benzer sebeplerle ayıp iddiasında bulunulamaz, cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez, bu sebeplerle ücret iadesi talep edilemez, bu durumda yahut oluşabilecek sair durumlarda HİZMET SAĞLAYICI sorumluluk kabul etmez.

5.6 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

1.    a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 6 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME:

7.1.ALICI, satın aldığı hizmetle ilgili talep ve şikâyetlerini HİZMET SAĞLAYICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e – posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikâyetlerin derhal çözümlenmesi için HİZMET SAĞLAYICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

7.2. ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; Dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ve her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya söz konusu değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

MADDE 8 – GEÇERLİLİK

İşbu Mesafeli Satışlar Sözleşmesindeki tüm hükümler ALICI’nın işbu sözleşmeyi internet ortamında onayladığı ve ödeme yaptığı an itibari ile geçerlidir ve bundan böyle taraflar Sözleşme’den doğan ödeme ve teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlükte kalacaktır. İş bu sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

HİZMET SAĞLAYAN:

 

ALICI                      :

TARİH                     :

SAAT                      :

 

 

Canlı Destek
1
Canlı Destek
Scan the code
İzmir Yamaç Paraşütü
Merhaba !
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?